วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก Cobra Gold 2022 เป็นประธานร่วมกับ Colonel Eric Dennis ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก Cobra Gold 2022 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบสำหรับอาคารดังกล่าว เป็นดำเนินการก่อสร้างในโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ส่วนการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบร้าโกลด์ 22 (Cobra Gold 22) โดยมีกำลังพลของกองทัพอากาศ จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน 26 นาย และกองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 นาย ร่วมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.8 x 20.3 เมตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและการสันทนาการ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565