กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ผนึกสรรพกำลัง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ลงนาม MOU ในการดูแล แก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนฝึกทักษะอาชีพ จุดประกายความหวังอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดูแล แก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมี พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วย นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ตามหลักการประมวลกฎหมายยาเสพติด ถือว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีสภาพเป็น “ผู้ป่วย” ควรได้รับโอกาสในการแก้ไขพฤติกรรมมากกว่าการลงโทษจำคุก ซึ่งกรมคุมประพฤติ มีภารกิจในการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่สมัครใจหรือไม่ให้ความร่วมมือในการบำบัดรักษา และศาลมีคำสั่งกำหนดเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติมาใช้ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้กระทำผิด ด้วยการใช้แนวคิดเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก เพื่อไม่ทำให้ผู้กระทำผิดรู้สึกว่าเป็นการถูกลงโทษหรือรับโทษ ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับบุคคลอื่น ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ แต่อย่างไรก็ตาม
กรมคุมประพฤติ มีสถานที่ที่ดำเนินการรองรับการดำเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนเพียง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยปัตตานี จึงจำเป็นต้องอาศัยการผนึกสรรพกำลัง และทรัพยากรด้านต่างๆ แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพหุภาคีทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดจากกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือกองทัพอากาศ และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง สนับสนุนสถานที่และบุคลากร จำนวน 53 แห่ง เพื่อร่วมดำเนินการในการดูแล แก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิด ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะทางด้านอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
“การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงกลาโหม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อจุดประกายความหวัง ภาพลักษณ์ใหม่ให้พลเมืองที่มีอนาคต ได้รับการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการฝึกทักษะด้านอาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชน ได้อย่างปกติสุข และเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ปลัดกระทรวงกลาโหม ระบุ
ด้านอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ มีเจตนารมณ์ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และนำมาตรการต่างๆ มาใช้ในการปรับเปลี่ยนแก้ไข และเสริมสร้างทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมของผู้กระทำผิด รวมทั้งสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้กระทำผิดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมพัฒนาระบบงานยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารความยุติธรรม การบังคับกฎหมายให้มีธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

พร รวิธนิษฐา/ข่าวกรม/รายงาน