เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้วย