สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและผลักดันให้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมของนักวิจัยนักประดิษฐ์ไทยได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยนักประดิษฐ์นานาชาติ และพัฒนายกระดับศักยภาพของนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่บรรลุตามเป้าหมายวช.จึงนำนวัตกรรม “สเปรย์ไฟท์ฝุ่น (PhytFoon Spray)” ของ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง เรืออากาศโทหญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ และอาจารย์ เภสัชกร ดร.วันชัย จงเจริญ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show 2021“IWIS 2021” เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง กล่าวว่า ทีมวิจัยได้บ่มเพาะพัฒนาสเปรย์ไฟท์ฝุ่น ที่มีคุณสมบัติสามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศให้ตกลงสู่พื้นได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ฝุ่นไม่ฟุ้งนานถึง 8 ชั่วโมง ช่วยลดอาการภูมิแพ้ที่เกิดจากฝุ่นได้ เป็นสูตรตำรับที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้คิดค้นผ่านทาง บริษัท เฮิร์บการ์เดียน จำกัด ภายใต้โครงการบ่มเพาะของ CU innovation hub วิธีใช้นวัตกรรมสเปรย์ไฟท์ฝุ่น ทำได้ง่าย เพียงแค่ฉีดพ่นในพื้นที่ปิด เช่น บ้าน ออฟฟิศ และรถยนต์ เพื่อให้ละอองสเปรย์ดักจับฝุ่น สเปรย์ 1 ครั้ง (ปริมาตรประมาณ 1 มิลลิลิตร) ต่อ พื้นที่ห้อง 4 ตารางเมตรนวัตกรรมสเปรย์ไฟท์ฝุ่น สามารถลดฝุ่นละอองจิ๋วในบรรยากาศ ด้วยกลไกการเหนี่ยวนําให้ฝุ่นละอองเกิดการรวมตัวกันเป็นก้อนด้วยอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลแบบประจุ-ประจุ (Ion-induced agglomeration) และจากความหนืด ร่วมกับการใช้สารลดแรงตึงผิว ทําให้อนุภาคฝุ่นรวมตัวกันและมีขนาดใหญ่และตกลงสู่พื้น สามารถทำความสะอาดด้วยการเช็ดถูได้ตามปกติ ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท เพนทา อินโนเทค จำกัดเพื่อผลิตจำหน่าย ขณะนี้ นวัตกรรมสเปรย์ไฟท์ฝุ่น มีกลิ่น Lavender และกลิ่น Blossom Bloom เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบกลิ่นต่างๆ ได้เลือกใช้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นการประกวดเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show 2021“IWIS 2021” จัดโดย The Association of Polish Inventors and Rationalizers ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการส่งเสริมนักประดิษฐ์ของสาธารณรัฐโปแลนด์ มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ นักวิจัยและนักประดิษฐ์อิสระ จากประเทศโปแลนด์และต่างประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง จำนวนกว่า 300 ผลงาน จาก 17 ประเทศ โดยประเทศไทยได้นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง จำนวน 31 ผลงาน จาก 15 หน่วยงาน ประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 8 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 13 ผลงาน และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 10 ผลงาน