วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดอากาศยานของกองทัพอากาศ เข้าร่วมการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและลดผลกระทบที่เกิดจากพพายุลูกเห็บ


โดยการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งในปี ๒๕๖๕ นี้ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” จํานวน ๓ – ๕ เครื่อง ประกอบด้วย
– เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๒ – ๓ เครื่อง ในการปฏิบัติการฝนหลวงด้านการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ
– เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) จำนวน ๑ – ๒ เครื่อง ในการปฏิบัติการฝนหลวงด้านการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บรวมถึงให้ทุกสนามบินมีความพร้อมในการสนับสนุนและเป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งในขั้นต้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอรับการสนับสนุนจำนวน ๗ กองบิน ประกอบด้วย

– กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดนครราชสีมา
– กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
– กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
– กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)
– กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
– กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนล่าง)

การปฏิบัติการฝนหลวงดังกล่าวเป็นการอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่น และการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น การปฏิบัติการภารกิจฝนหลวงเป็นการสนับสนุนโยบายของรัฐบาลตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาและดำรงขีดความสามารถเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนแก้ไขปัญหาของชาติที่สำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝน จนประสบผลสำเร็จนับแต่ปี ๒๕๑๒ เป็นต้นมา การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร จนเป็น ที่ประจักษ์โดยทั่วกัน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาค