วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565) เวลา 11.00 น. กองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยความร่วมมือโครงการบริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงานในกองทัพอากาศ การสำรวจ วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนาม ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศสำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่าง กองทัพอากาศ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการประหยัดพลังงานในกองทัพอากาศ การสำรวจ วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการในสังกัดกองทัพอากาศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่กำลังพล ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการศึกษา วิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย้ำให้กำลังพล ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนา และศึกษาวิจัย เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน