“ดร.ภาวัต”ได้รับเกียรติเป็นผู้อ่านพิธีรับใบตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายนพ.ศ 2565 ….ดร.พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.๖, ปว.ค., พธ.บ.(ปรัชญา), Ph.D.(PhiLosophy)เข้ารับมอบใบตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนารี จาก “เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ” เจ้าคณะใหญ่หนกลางและกรรมการมหาเถรสมาคม และเข้าถวายเครื่องสักการะแด่  พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและกรรมการมหาเถรสมาคม ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุฯ  เขตพระนคร กรุงเทพฯโดยพิธีเริ่มในเวลา 15.30 น. “ดร.พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ”จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะพระครูสุเทพธรรมรัต (ภู่ทอง ยามเวที) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนารีและพระอุปัชฌาย์ โดยมี “ดร.ภาวัช รุจาฉันท์” รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และประธานที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจหน่วยบริการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นผู้อ่านใบตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนารี โดยมี “พระมหาพิชิตภูริปญฺโญ ”เจ้าอาวาสวัดเทพนารี กล่าวสัมโมทนียกถา และ “พระประเสริฐ จิรธรมฺโม” กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมีผู้ที่เข้าร่วมพิธี ได้แก่ นายสมคิด เศวตดิษฐ ประธานชุมชนวัดเทพนารี เครื่องสักการะหลวงพ่อศรีเทพฯพระประธานในอุโบสถ, คุณพรรณี พิพัฒนติกานันท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทมหาจักร อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อศรีเทพฯ พระประธานในอุโบสถ, นายบุญมี ติวาปี ไวยาวัจกรวัดเทพนารี นำบูชาพระรัตนตรัย,ดร.ธีรพัชร์ วราศรีวีระโชติ รองประธานอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำกระทรวงพาณิชย์และประธานรุ่น

นักศึกษา ๔ ส ๗ สถาบันพระปกเกล้ากล่าวแสดงความยินดี(ออนไลน์ ) , คณะศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาและอาธนาศีล มี ดร.พระมหาประยูรโชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร เป็นพิธีกร หลังจากนั้น คณะศรัทธา ได้ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ณ อุโบสถวัดเทพนารี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครนส.กานดา ศิรินาค ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน (ข้าราชบำนาญ)กรุงเทพมหานคร แม่ครัวชุมชนวัดเทพนารี