นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน
สำหรับการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนมีนาคม 2565มีจำนวน 2,145 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 147 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด
– เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ทำการตรวจพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปลายทางต่างประเทศ พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน 3 คดี ได้แก่ 1. พบซุกซ่อนในส่วนประกอบแอร์รถยนต์ปริมาณ 4,086 กรัม มูลค่า 2,451,600 บาท2. พบซุกซ่อนในช้างเรซิ่น ปริมาณ 4,007 กรัม มูลค่า 2,404,200 บาท 3. ซุกซ่อนในแกนม้วนกระดาษ ปริมาณ 2,155 กรัม มูลค่า 1,293,000 บาท– เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ทำการตรวจพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปลายทางต่างประเทศ พบเฮโรอีน ปริมาณ 363 กรัม มูลค่า 1,089,000 บาท
ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนมีนาคม 2565 มีจำนวน 10 คดี มูลค่า 15.72 ล้านบาท2. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กองสืบสวนและปราบปรามและด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจค้นโกดัง ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบกระเทียมสดบรรจุกระสอบ เมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวนประมาณ 1,000 กระสอบ น้ำหนัก 10,000 กิโลกรัม หอมแดงบรรจุกระสอบ จำนวน 1,000 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 10,000 กิโลกรัม มูลค่า 464,000 บาท โดยไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง
ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตร ในเดือนมีนาคม 2565 มีจำนวน 64 คดี มูลค่า 10.12 ล้านบาท

3. ผลการจับกุมบุหรี่
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ทำการตรวจค้น รถยนต์และรถกระบะ บริเวณถนนคู่ขนานทางหลวงเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบบุหรี่ จำนวน 1,000,000 มวน มูลค่า 4,861,130 บาท โดยไม่พบเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2565 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 115 คดี มูลค่า 7.34 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 96 คดี มูลค่า 1.56 ล้านบาท