โรงเรียนปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นโรงเรียนผู้แทนสมาชิก ประเทศไทย ของกลุ่มสันติภาพสตรีสากล (International Women’s Peace Group : IWPG) ภายใต้องค์กรสันติภาพโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ องค์กรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีบทบาทในการแสดงจุดยืนในการสร้างสันติภาพในทุกภูมิภาคของโลกร่วมกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในประเทศของตน และโรงเรียนปากเกร็ดมีปณิธานแน่วแน่ในการร่วมสร้างสรรค์สันติภาพในทุกระดับ ทุกภูมิภาค ผ่านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรณรงค์การสร้างสันติภาพ การยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปากเกร็ด ในฐานะเป็นผู้แทนสมาชิกประเทศไทย  ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันวาดภาพรักสันติภาพ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “WORLD UNITED BY THE LIGHT OF PEACE” เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดในระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลี มีนักเรียนจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน ๙๙ คน ผลการแข่งขันการตัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ มีดังนี้ 1.ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
คือ เด็กหญิงอนัญพร  เทพกัน จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
คือ เด็กหญิงกมลพร  พุฒฤทธิ์ จากโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
คือ นายกวิน  สมานศักดิ์ศิริ จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี     ในการนี้ จึงความอนุเคราะห์ท่านได้ช่วยประชาสมัพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนปากเกร็ด  ซึ่งกิจกรรมระดับชาติ และเพื่อเป้นการประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันแบละเปฌนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัยในระดับนานาชาติต่อไป

  ผลงานการวาดภาพของนักเรียนที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4  ณ ประเทศเกาหลีใต้               
รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา  เด็กหญิงอนัญพร  เทพกัน  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เด็กหญิงกมลพร  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีwww.pk.ac.t
:รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายกวิน  สมานศักดิ์ศิริ  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์   จังหวัดนนทบุรี